KOHI - MONT, spol. s r.o. - predaj strojov pre polygrafiu, kartonazky a knihviazacstva.
Na domovsku stranku.

Predaj strojov

+ Stroje na lepenie knižných a šanónových dosiek
+ Brúsenie
+ Číslovanie
+ Falcovanie
+ Guľatenie a dierovanie
+ Kruhové rezačky a kartonážne šičky
+ Laminovanie
+ Mriežkovačky
+ Kašírovanie
+ Kompresory
+ Linka na výrobu tvrdých krabíc
+ Nitošičky
+ Obracanie stohov
+ Odpadové lisy
+ Osvitové jednotky na klišé
+ Perforovanie a bigovanie
+ Registračný výsek
+ Rezačky
+ Striasacie stoly
+ Stroj na UV lakovanie SG 1000/1200
+ Stroje na výrobu okienok
+ Tampónové a sieťotlačové stroje
+ Trojrezy
+ Väzba V2
+ Väzba V1 + V3
+ Vŕtačky papiera
+ Výroba kalendárov
+ Výsekové stroje
+ Zlatenie

+ Použité stroje

Čiarové kódy

Spotrebný materiál

Dodanie, Záruka, Servis

Všeobecné dodacie a predajné podmienky pre dodávky strojov, zariadení a materiálov

Nižšie uvedené dodacie a predajné podmienky (v ďalšom texte len podmienky) sú podkladom pre všetky obchodné dojednania firmy KOHI - MONT, s.r.o. (v ďalšom texte označovanom ako predávajúci) o predaji ich výrobkov.

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných predávajúcim na predaj jeho výrobkov či im dodávaného tovaru bez ohľadu na to, či je kupujúcim fyzická (súkromná) alebo právnická osoba. Kupujúcim sa v ďalšom texte rozumie tiež odberateľ alebo zákazník.

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.1
Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára potvrdením kúpnej zmluvy firmy KOHI - MONT, s.r.o. obidvoma stranami.

1.2
Kúpna zmluva môže byť tiež uzatvorená písomným potvrdením objednávky kupujúceho firmou KOHI - MONT, s.r.o. alebo plnením predávajúceho na základe objednávky kupujúceho. I takto uzatvorená zmluva sa však riadi týmito Všeobecnými dodacími a predajnými podmienkami predávajúceho.

2. Predmet dodávky

Vlastnosti tovaru a jeho technické parametre sú dané obsahom kúpnej zmluvy. Ak kúpna zmluva neobsahuje tieto technické parametre, alebo nie je uzatváraná písomnou formou, sú vlastnosti predmetu dodávky k zodpovedajúcemu účelu, ku ktorému sa predmet dodávky spravidla užíva.

3. Ceny

3.1
Ceny sú určené kúpnou zmluvou. Ak nie je kúpna zmluva uzatváraná písomnou formou, sú ceny určené cenníkom firmy KOHI - MONT, s.r.o. platným v dobe dodávky.

3.2
Ceny v kúpnych zmluvách môžu obsahovať doložku o dodatočnom vysporiadaní rozdielov cien, spôsobených pohybom kurzov koruny voči cudzím menám (príp. devalváciou koruny) u dovážaného tovaru. Dohodnutá kúpna cena sa potom rozumie vrátane tohto vysporiadania.

4. Platobné podmienky

Doba splatnosti faktúr je uvedená v kúpnej zmluve a na faktúre. Za prekročenie doby splatnosti uhradí odberateľ predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania. Pri omeškaní dlhšom ako 30 dní sa úrok zvyšuje na 0,5 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania, počnúc prvým dňom, od ktorého k omeškaniu platby došlo. Za úhradu faktúry predávajúcemu kupujúcim, sa rozumie dátum, ktorým bola čiastka faktúry odpísaná z účtu kupujúceho.

5. Dodacie podmienky

Dodávka je splnená:
 • v prípade vlastného odvozu tovaru kupujúcim, predaním kupujúcemu, alebo predaním prepravcovi, ktorého kupujúci určí
 • v prípade dopravy na dohodnuté miesto dopravnými prostriedkami zaisťovanými predávajúcim - predaním tovaru na určenom mieste
 • predaním tovaru prvému dopravcovi alebo pošte v ostatných prípadoch

6. Prechod vlastníctva, rizika, zmluvná pokuta

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny. Ak predchádza zaplatenie kúpnej ceny dodávke, prechádza vlastnícke právo k tovaru v okamihu splnenia dodávky podľa čl. 5 týchto Podmienok. Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu splnenia dodávky podľa čl. 5, ak neobsahuje kúpna zmluva odlišné dojednania.

Pri prekročení doby splatnosti faktúry zo strany kupujúceho o viac ako 30 dní, má predávajúci právo kedykoľvek požadovať vrátenie plnenia a kupujúci sa zaväzuje plnenie vrátiť do 5 dní od písomnej výzvy k vráteniu. Pre tento prípad vrátenia plnenia sa medzi zmluvnými stranami zjednáva zmluvná pokuta vo výške 25 % z celkovej hodnoty dodávky za prvých 30 dní prekročenia doby splatnosti a zmluvná pokuta vo výške 10 % z celkovej hodnoty dodávky za každých ďalších 30 dní, v ktorých bola splatnosť prekročená.

Toto dojednanie nemá vplyv na prípadné nároky predávajúceho z titulu náhrad škôd a ušlého zisku. Zmluvná pokuta 25 % z celkovej hodnoty dodávky platí i pre prípad neodobratia tovaru zo strany kupujúceho bez právneho dôvodu.

7. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

7.1
Na dodávaný tovar poskytuje firma KOHI - MONT, s.r.o. záruku v dĺžke a za podmienok uvedených v platnom záručnom liste (popr. kúpnej zmluve, ktorá je kupujúcemu predaná spolu s faktúrou, popr. pri inštalácii stroja)

7.2
Pre uplatnenie nárokov najmä z titulu vád na tovare, vrátane nárokov z poskytnutej záruky, platia nasledujúce podmienky:
 • Zjavné vady akosti a množstva je kupujúci povinný reklamovať ihneď po prevzatí dodávky u prepravcu podrobným uvedením rozsahu vád alebo poškodenia obalov na dodací list, príp. iný doklad o predaní tovaru prepravcom.

  Následná reklamácia u predávajúceho musí byť potom uskutočnená do 3 dní s priložením kópie tohto dodacieho listu, príp. iného dokladu o predaní tovaru.

  Ak je v kúpnej zmluve stanovená dodávka vrátane inštalácie zariadenia servisným technikom firmy KOHI - MONT, s.r.o. je k vybaleniu tovaru z prepravného obalu oprávnený len zástupca firmy KOHI - MONT, s.r.o. (servisný technik, nie kupujúci).

 • Skryté vady musia byť reklamované ihneď, najneskôr však do 3 dní od zistenia vady.
 • Nedodržanie ustanovení, uvedených v predchádzajúcich dvoch odstavcoch má za následok zánik nárokov uplatňovaných kupujúcim z titulu vád na tovare.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnou prevádzkou výrobku, ktorá je v rozpore s platnou technickou dokumentáciou a návodmi k údržbe a prevádzke a podmienkami záručného listu.
 • Lehoty a postup pri vykonávaní servisu firmou KOHI - MONT, s.r.o. v rámci záruky sú uvedené v záručnom liste.

8. Odstúpenie od zmluvy, náhrada škody

8.1
Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie povinností z uzatvorených kúpnych zmlúv podľa týchto Podmienok, pokiaľ sa tak stane z dôvodov nepredvídaných a neodvrátiteľných okolností, ktorým nemohol predávajúci zabrániť.

8.2
Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, najmä za škody následné alebo nepriame vrátane ušlého zisku z titulu dodávky a prevádzky strojov.

9. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach stanovené inak, platia pre zmluvy na základe nich uzatvorené, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto podmienky sa v zmysle § 273 Obchodného zákonníka považujú za Všeobecné obchodné podmienky dodávok výrobkov dodávaných predávajúcim.

V Skalici dňa 1. 6. 2004

Kontakt

MONT - ALU, spol. s r.o.
Vrádište 269
908 49 Vrádište

GPS:
48°49´32.46"N
17°11´51.19"E

+421 918 549 281 (sekretariát)
+421 905 407 978 (riaditeľ)

predaj@kohimont.sk (sekretariát)
palo@kohimont.sk (riaditeľ)
všetky kontakty [viac...]

Novinky

20. 03. 2015
11. 09. 2014
Paketovacie lisy
Vertikálny lis LH 300


25. 01. 2012
Paketovacie lisy
Paketovací lis MacFab HZ 70T


27. 07. 2011
Rezačky
Rezačky papiera IDEAL


26. 07. 2011
Perforovanie a bigovanie
Bigovací a perforovací stroj GPM 450
Bigovací a perforovací stroj GPM 450SA


26. 07. 2011
Nitošičky
nitošička SXC-460


16. 07. 2011
Výroba kalendárov
Zariadenia na drôten. väzbu


10. 07. 2011
Nové falcovačky
Falcovací stroj CFM 500
Falcovací stroj CFM 650


 | Webdesign: SmartPage s.r.o. | Copyright KOHI - MONT s.r.o. | Správa obsahu: Bc. Rastislav KevickýKevar®